Qendra "Konkret" është një organizatë jo qeveritare, jo fitimprurese, e pa angazhuar politikisht dhe pa përfshirje fetare e cila synon përmbushjen e të drejtave të fëmijeve në nevojë, të rinjeve dhe komuniteteve vulnerabël apo të disriminuara në Shqipëri.