Qendra Konkret është një organizatë jo qeveritare, jo fitimprurese, e pa angazhuar politikisht dhe pa përfshirje fetare e cila synon përmbushjen e të drejtave të fëmijeve në nevojë, të rinjeve dhe komuniteteve vulnerabël apo të disriminuara në Shqipëri.

 

Misioni:

Përpjekje konkrete në ndihmë të atyre që kanë nevojë.

 

Vizioni:

Të krijojmë një shoqëri më të balancuar përmes përmirësimit social dhe ekonomik të shtresave në nevojë.